Comité 800 jaar Munsterkerk


Herman Kaiser  Voorzitter
Kees Nuyens  Penningmeester
Frank Slenders  Secretaris
Mgr. Rob Merkx  Lid
George Dölle  Lid
René Schrader  Lid
Riny van Kessel  Ondersteuning secretariaat comité
Roel Schenk  Ondersteuning Communicatie en PR
Marco van ’t Klooster  Ondersteuning IT

Secretariaat: info@munsterkerk800.nl

 

Anbi gegevens Stichting Munsterkerk 800

Naam:

Stichting Munsterkerk 800

RSIN:

858510248

Contactgegevens:

adres: Abdijhof 2
6041 HG Roermond

Doelstelling:

Coördineren en organiseren van activiteiten in het kader van het 800-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond in het jaar 2020

Bepleidsplan

INLEIDING

De Stichting Munsterkerk 800 werd op 16 februari 2018 opgericht teneinde de activiteiten rond de viering van het 800-jarig bestaan van de O.L. Vrouw Munsterkerk in 2020 mede mogelijk te maken en de activiteiten te coördineren.

Er is gekozen voor de oprichting van een onafhankelijke stichting om een juridische basis te bieden aan de organisatie van de jubileumfeesten.

Deze feesten zullen breed door de Roermondse gemeenschap gedragen moeten gaan worden, omdat dit monumentale gebouw in het centrum van de stad, voor talloze Roermondenaren hét logo van Roermond is, zoals de Dom dat is voor Utrecht of het Binnenhof voor Den Haag. Ook daarom mag het geen uitsluitend kerkelijk feest worden.

De parochie, die deze kerk in bezit en beheer heeft, lijkt minder geschikt als centraal aanspreekpunt voor het jubileum, omdat dan de kerkelijke gebondenheid te dominant aanwezig zou kunnen zijn.

Subsidiegevers en donateurs, maar ook overheden zoals het gemeentebestuur waarmee een relatie aangegaan wordt, schenken eerder vertrouwen aan een rechtspersoon die als juridisch aanspreekpunt verantwoording neemt en draagt, dan aan een vrijblijvend comité.

Voorafgaande aan de oprichting van de Stichting Munsterkerk 800 werd er in 2017 een beleidsplan geschreven, dat zich echter vooral richt op de organisatie van het jubileumfeest en alle facetten die daaraan verbonden zijn.

Hert voorliggende meerjarenbeleidsplan richt zich meer op de interne organisatie van de Stichting Munsterkerk 800.

Met het meerjarenbeleidsplan wil de stichting ook voldoen aan de eisen c.q. de voorwaarden van de belastingdienst, teneinde in aanmerking te mogen komen voor de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Dit plan werd goed gekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Munsterkerk 800 van 27 augustus 2018.

Doelstelling

Conform statuten luidt de doelstelling der stichting:
Het opzetten van een organisatie voor het coördineren en organiseren van activiteiten in het kader van het achthonderd jarig bestaan van de O.L. Vrouwe Munsterkerk te Roermond in het jaar 2020.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de bekendheid van de Munsterkerk;
b. het bevorderen van de instandhouding van de Munsterkerk;
c. het bevorderen van de bekendheid met de rijke en levende geloofstraditie, die gedurende achthonderd jaren onafgebroken vanuit de Munsterkerk uitgedragen is;
d. het samenstellen en opstarten van werkgroepen;
e. het bevorderen van het organiseren van activiteiten in het kader van het achthonderdjarig jubileum;
f. het (mede-)organiseren van activiteiten in het kader van het achthonderdjarig jubileum;
g. het (mede-)opzetten en organiseren van inzamelingsacties ter financiering van onder sub. e en g bedoelde activiteiten;
h. alle andere wettige activiteiten, die het bestuur van de stichting geschikt voorkomen.

De stichting beoogt niet het maken van winst en in de statuten is vastgelegd dat er slechts zoveel financiële reserves in stand gehouden worden, als voor de in de doelstelling genoemde activiteiten wenselijk en verantwoord is.

De stichting beoogt het algemeen nut.

Bestuur

Conform statuten telt het bestuur minimaal drie en maximaal vijf leden. 
Momenteel telt het bestuur drie leden, welk aantal vooralsnog niet zal groeien. 
Alle bestuursleden verrichten hun taken zonder enige vergoeding.

Besturingsmodel

Deze organisatie wil vooral de stad in beweging zetten. De stad en haar inwoners maken zelf hun feest.
De stichting maakt gebruik van kracht, kunde en motivatie van mensen en bestaande verbanden, stimuleert deze, brengt deze met elkaar in contact en coördineert een en ander zodat verschillende initiatieven elkaar niet voor de voeten lopen.
Daarnaast wil de stichting initiatieven ondersteunen met informatie, know-how, helpen bij het verwerven van financiële middelen.
Ook de promotie van initiatieven en activiteiten via digitale en klassieke media telt de stichting tot haar taken.

Medewerkers

Onder het bestuur ressorteren diverse werkgroepen:

1. Portefeuille communicatie, voorlichting en PR
2. Portefeuille culturele evenementen (waaronder muziek)
3. Portefeuille tentoonstellingen en museale activiteiten
4. Portefeuille jeugd en onderwijs
5. Portefeuille religieuze vieringen en activiteiten
6. Portefeuille pelgrimages (zowel uitgaand als inkomend)
7. Portefeuille volksfeesten
8. Portefeuille wetenschappelijke activiteiten.

De diverse werkgroepen zijn inmiddels alle door tenminste een persoon bemand, welk aantal zich uit zal gaan breiden, naarmate de plannen vaster vorm aannemen.

De portefeuillehouders/voorzitters vergaderen regelmatig met het stichtingsbestuur. De frequentie van deze vergaderingen ligt op ca. een maal per zes weken en wordt verhoogd als zulks wenselijk is.

De leden van de werkgroepen evenals de portefeuillehouders/voorzitters ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkzaamheden Der Stichting

Uitgaande van de beginsituatie, zoals verwoord in de inleiding, ligt het in de bedoeling om een breed scala aan activiteiten te gaan ontplooien.
In principe trachten de werkgroepen naast de organisatie, ook de financiering van hun projecten veilig te stellen. De feitelijke aanvragen voor subsidies verlopen echter via de stichting.
Uitgaande van de hiervoor opgesomde acht portefeuilles wordt toegewerkt naar de organisatie en realisatie van o.a.:

1. Portefeuille communicatie, voorlichting en PR

Realiseren van een web-pagina
Communicatie met media

2. Portefeuille culturele evenementen (waaronder muziek)

Concerten van koren en muziekgezelschappen in het kerkgebouw en in de openlucht, waarbij aansluiting gezocht wordt bij bestaande activiteiten zoals het Orgelfestival Limburg

3. Portefeuille tentoonstellingen en museale activiteiten

Overleg wordt gevoerd met plaatselijke musea het Cuypershuis en het Historiehuis, met het Limburgs museum te Venlo en musea in andere, vroegere hoofdsteden van het Hertogdom Gelre: Arnhem, Nijmegen en Zutphen.
Contact werd gelegd met het museum Catharijneconvent in Utrecht met als resultaat dat de Munsterkerk opgenomen is het project “grootste museum van Nederland”.

4. Portefeuille jeugd en onderwijs

Contact is gelegd met scholen voor middelbaar onderwijs in gemeente en regio. Het basisonderwijs zal benaderd worden om te bezien welke mogelijkheden er zijn. Bovendien wordt overleg gevoerd over activiteiten in het kader van de Katholieke onderwijsdag.
Een lespakket wordt voorbereid.

5. Portefeuille religieuze vieringen en activiteiten

Met de KRO is contact gelegd voor het organiseren en uitzenden van vieringen via de televisie op zondagochtend.
Bestaande kerkelijke plechtigheden als processies worden uitgebreid om een en ander extra luister bij te zetten en diocesane groepen er bij te betrekken.
Contacten worden gezocht en gelegd met de bisdommen Luik en Keulen, waarmee historische banden bestaan.

6. Portefeuille pelgrimages (zowel uitgaand als inkomend)

Via de Organisatie Limburgse Bedevaarten worden mogelijkheden onderzocht voor meerdaagse pelgrimage naar Cîteaux, Clairvaux, Keulen en/of Maria-genadeoorden. De mogelijkheid van een bedevaart naar Roermond in het kader van de verering van de H. Bernardus van Clairvaux wordt onderzocht .

7. Portefeuille volksfeesten

Het ligt in de bedoeling om omstreeks de wijdingsdatum van de kerk (oktober 1220) een volksfeest te organiseren op het Munsterplein dat aan de voet ligt van de Munsterkerk. Dit zal door en voor de Roermondenaren plaats moeten vinden.

8. Portefeuille wetenschappelijke activiteiten.

– uitgave van een populair wetenschappelijk boek over de Munsterkerk (medewerkers zijn aangezocht en hebben toegezegd; zij krijgen geen vergoeding, slechts een aantal present-exemplaren). Teneinde deze uitgave zo goedkoop mogelijk aan te kunnen bieden wordt deze tegen kostprijs verkocht. Mogelijkheden van voorintekening via regionale en provinciale historische verenigingen behoort tot de te onderzoeken mogelijkheden.
– Organisatie van een symposium over een cultureel-historisch aspect van de Munsterkerk, mogelijk het 13e eeuwse grafmonument.
– Organisatie van een studiedag in samenwerking met de Orde der Cisterciënzers en de Vereniging van beheerders van Cisterciënzerabdijen.
– Jaarvergaderingen in Roermond van cultureel-wetenschappelijke verenigingen en stichtingen zoals bijvoorbeeld het Cuypersgenootschap en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Financiën

1. Fondsenwerving

Er is géén vaste structurele bron van inkomsten. De stichting start haar activiteiten zonder enig vermogen. Voor elke activiteit afzonderlijk zullen financiële middelen geworven moeten worden. Wel zal de stichting trachten grotere bijdragen te verwerven, die dan voor verschillende activiteiten aangewend kunnen worden.

2. Beheer

Het bestuur stelt zich niet ten doel om een vermogen op te bouwen. Wel zal zij trachten een kleine financiële reserve te vormen zodat tegenvallers zoals kostenoverschrijdingen opgevangen kunnen worden.

De stichting met haar werkgroepen gaan pas verplichtingen aan ter uitvoering van een project, nadat de financiering van bedoeld project nagenoeg geheel gewaarborgd is.

Wanneer niet alle beschikbaar gekomen gelden meteen aangewend worden, zullen deze gereserveerd worden om eventuele tekorten in andere projecten te ondervangen.

De penningmeester voert administratie van de inkomsten en uitgaven, zodanig dat op elk moment het bestuur inzage kan krijgen ten aanzien van de financiële ontwikkelingen betreffende projecten of de algemene financiële stand van zaken.

Na afsluiting van het boekjaar, vóór de maand mei, presenteert de penningmeester aan het bestuur de jaarrekening van de stichting, waarin opgenomen de balans en de staat van inkomsten en uitgaven. Het bestuur benoemt uit haar midden of uit de groep portefeuillehouders jaarlijks een uit twee personen bestaande kas-controle-commissie. De leden van de commissie controleren de administratie en onderliggende stukken en brengen verslag uit van hun bevindingen aan het bestuur. Hierna stelt het bestuur de jaarrekening vast en verleent decharge aan de penningmeester.

3. Besteding

De besteding van de geldmiddelen kwam hiervoor reeds meerdere malen aan de orde. Samenvattend kan gesteld worden dat de Stichting Munsterkerk 800 alle verworven geldmiddelen aanwendt ter verwezenlijking van haar doelstelling en daarbij het creëren van reserves of vermogen niet nastreeft.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

– Drs H.J. Kaiser, voorzitter
– F.P.J. Slenders, secretaris
– dr. C.M. (Kees) Nuyens, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kunnen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden:
Tot nu toe heeft het bestuur met werkgroepen vergaderd om aan de activiteiten vorm te geven. Er is een website ontwikkeld. Verdere activiteiten hebben tot nu toe niet plaatsgehad.

Financiële verantwoording

In het vorig boekjaar hebben geen financiële activiteiten plaatsgevonden, daar de stichting eerst op 16-2-2018 is opgericht.
De financiële verantwoording over 2018 zal worden gepubliceerd zodra deze door het bestuur zijn goedgekeurd.

Financieel verslag boekjaar 2019

Financieel verslag boekjaar 2020

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl